Googlesheet DEMO

Know the number
สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย
ผู้ป่วยสะสม (ราย)
ผู้เสียชีวิตสะสม (ราย)
ตอนนี้ คุณ อยู่ที่... จังหวัด...
จำนวนผู้ป่วย ... ราย ณ ที่คุณอยู่
แบ่งตามกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ ป่วย ตาย
0-4 ปี

5-14 ปี

15 -24 ปี

25-34 ปี

35-44 ปี

45-54 ปี

55-64 ปี

65 ปีขึ้นไป

ลำดับผู้เสียชีวิตตามปัจจัยเสี่ยง (ราย)
มีโรคประจำตัว

น้ำหนักเกิน

ได้รับยา NSAIDs